لوگوهای امنیتی:

تیم فنی و امنیتی ما همیشه به صورت مستمر سلامت، پایداری و امنیت سامانه را رصد می کنند، لیکن سایت ها و مراجع اینترنتی هم وجود دارند که به صورت بین المللی این کار را انجام می دهند.
در این بخش برخی از این سایت ها و نتایج بررسی آنها را جهت حصول اطمینان شما کاربران گرامی ارائه می کنیم:

بازگشت به سایت نورون